LEGEDARY_POKEMON'S_FAMILY............ (JOURNEY)
#31
YOU ARE ADDED AS A MODERATOR DO YOU AGREE TO BE A MODERATOR OF THIS GUILDADMINISTATOR
Searching for Golden Lugia ... deos it exist in pokemon voyage ?
Reply
#32
i will jion
Reply
#33
(05-29-2015, 11:35 AM)stompygil102 Wrote:  i will jion

IF YOU WANT TO JOIN THE LEGENDARY POKEMON FANS THEN AT FIRST YOU HAVE TO FILL THIS FORM INFORMATION


USERNAME OF THE TRAINER:
ID OF THE TRAINER:
AMOUNT OF LEGENDARY POKEMONS:
NAME OF THE LEGENDARY POKEMONS:
FIRST LEGENDARY POKEMON'S NAME:
JOINING LEGENDARY POKEMON'S NAME & LEVEL
#TeamInstinct
Reply
#34
(05-29-2015, 02:16 PM)keldeo18 Wrote:  i don't want to be an official member but I will help you if you need help.


plus in 2 weeks you managed to create 3 guilds, isn't that a bit much?

no golden team guild has made by mistake how to banner it?
Searching for Golden Lugia ... deos it exist in pokemon voyage ?
Reply
#35
I agree
Reply
#36
added.now you are a part this guild
Searching for Golden Lugia ... deos it exist in pokemon voyage ?
Reply
#37
Legendary pokemons is added to johto family ,so the members of legendary pokemons are also become a member of johto family
members
jubayer
hassaan
cool212
emorox
luck1492

who dose not want to join just replay on this post freely
Searching for Golden Lugia ... deos it exist in pokemon voyage ?
Reply
#38
ok .you are not a member of it ,if you want to be a member then just tell the leader of johto family
Searching for Golden Lugia ... deos it exist in pokemon voyage ?
Reply
#39
all legendary pokemons
Victini
Tsutarja
Janobii
Jyarooda
Pokabu
Chaobuu
Enbuoo
Mijumaru
Futachimaru
Daikenki
Minezumi
Miruhoggu
Yooterii
Haaderia
Muurando
Choroneko
Reparudasu
Yanappu
Yanakki
Baoppu
Baokki
Hiyappu
Hiyakki
Munna
Musharna
Mamepato
Hatooboo
Kenhorou
Shimama
Zeburaika
Dangoro
Gantoru
Gigaiasu
Koromori
Kokoromori
Moguryuu
Doryuuzu
Tabunne
Dokkoraa
Dotetsukotsu
Roopushin
Otamaro
Gamagaru
Gamageroge
Nageki
Dageki
Kurumiru
Kurumayu
Hahakomori
Fushide
Hoiiga
Pendoraa
Monmen
Erefuun
Churine
Doredia
Basurao
Meguroko
Warubiru
Warubiaru
Darumakka
Hihidaruma
Marakacchi
Ishizumai
Iwaparesu
Zuruggu
Zuruzukin
Shinporaa
Desumasu
Desukan
Purotooga
Abagoora
Aaken
Aakeosu
Yabukuron
Dasutodasu
Zorua
Zoroark
Chillarmy
Chirachiino
Gochimu
Gochimiru
Gochiruzeru
Yuniran
Daburan
Rankurusu
Koaruhii
Swana
Banipucchi
Baniricchi
Baibanira
Shikijika
Mebukijika
Emonga
Kaburumo
Shubarugo
Tamagetake
Morobareru
Pururiru
Burunkeru
Mamanboo
Bachuru
Denchura
Tesshido
Nattorei
Gear
Gigear
Gigigear
Shibishirasu
Shibibiiru
Shibirudon
Riguree
Oobemu
Hitomoshi
Ranpuraa
Shanderaa
Kibago
Onondo
Ononokusu
Kumashun
Tsunbeaa
Furiijio
Chobomaki
Agirudaa
Maggyo
Kojofuu
Kojondo
Kurimugan
Gobitto
Goruggo
Komatana
Kirikizan
Buffalon
Washibon
Wooguru
Baruchai
Barujiina
Kuitaran
Aianto
Monozu
Jiheddo
Sazando
Meraruba
Urugamosu
Kobaruon
Terakion
Birijion
Torunerosu
Borutorosu
Reshiram
Zekrom
Randorosu
Kyuremu
Kerudio
Meroetta
Genosekuto

japanese name of those pokemons

(05-27-2015, 08:44 AM)cool212 Wrote:  do i can also call some trainers?

sure .it will be a good help
Searching for Golden Lugia ... deos it exist in pokemon voyage ?
Reply
#40
hate to tell you this but you messed it up. I researched some of the pokemon you listed, there are some legends but most of them are ordinary pokemon of the unava region. you must of copied a list of the unova pokemon.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)